Metaprofiel Analyse®

Uw manier van denken bepaalt in sterke mate hoe u zich voelt en hoe u handelt. Dat geldt voor individuen, maar ook voor teams en organisaties.

Metaprofiel Analyse® (MPA) is een methode om denkstijlen te meten. MPA meet niet wat u denkt, maar hoe u denkt. MPA brengt uw persoonlijke denkstijl – of die van uw team of uw organisatie – in kaart.

De MPA-computertest legt u vragen en keuzes voor. Deze zoekt naar patronen in hoe u denkt. Bovendien meet de test hoe lang u over het beantwoorden doet (de reactietijd). MPA geeft uw manier van denken weer in dertien dimensies, ook wel metaprogramma's genoemd. Samen geven ze een duidelijk beeld van uw persoonlijke, unieke denkstijl.

Denken, voelen en doen

Met het woord 'denken' doelen we niet alleen op gedachten maar ook op wat u voelt en wat u doet. Denken, voelen en doen hangen nauw met elkaar samen. Hoe u denkt bepaalt wat u opvalt en wat u ontgaat: uw denkstijl zet een filter voor wat u in uw omgeving ziet en hoort.

Uw denkstijl bepaalt uw filters en uw filters versterken uw denkstijl. Deze wisselwerking tussen denken en waarnemen bepaalt wat u voelt.

Die drie dingen samen (wat u denkt, wat u waarneemt en wat u voelt) bepalen hoe u in een gegeven situatie handelt.

Overigens kunt u in verschillende situaties heel verschillend denken. Op uw werk hanteert u misschien een andere denkstijl dan wanneer u met hobby of kinderen bezig bent. Daarom meet MPA altijd uw denkstijl voor een bepaalde situatie

Wat wordt er precies gemeten?

Dit zijn de dertien metaprogramma's van uw denken die MPA in kaart brengt:

 1. Proactief of reactief?
  Ben ik meer een doener of een denker? Neem ik snel initiatief of overweeg ik eerst verschillende kanten van de zaak?
 2. Naartoe of weg van?
  Word ik geleid door de doelen die ik wil bereiken? Of wil ik vooral problemen oplossen en moeilijkheden voorkomen?
 3. Interne of externe referentie?
  Ga ik af op mijn eigen normen en waarden of ga ik op anderen af om te weten wat goed of fout is?
 4. Opties of procedures?
  Denk ik meer in keuzemogelijkheden of denk ik meer in stappenplannen?
 5. Voldoet wel of voldoet niet?
  Richt ik mijn aandacht op wat er goed gaat en wat er klopt of richt ik mijn aandacht op wat er niet goed gaat en wat er niet klopt?
 6. Controle binnen of buiten zelf?
  Heb ik het idee dat ik mijn omgeving bepaal, of denk ik dat mijn omgeving mij bepaalt?
 7. Handhaving, ontwikkeling of verandering?
  Houd ik van stabiliteit, houd ik van geleidelijke verandering of houd ik van snelle verandering?
 8. Globaal of specifiek?
  Denk ik in grote lijnen of let ik op de details?
 9. Mensen, activiteiten of informatie?
  Wat vind ik het belangrijkste? Relaties, handelingen of gegevens?
 10. Concept, structuur of gebruik?
  Ben ik meer bezig met de essentie, met de samenhang of met de toepassing in de praktijk?
 11. Samen, nabijheid of alleen?
  Houd ik van hechte samenwerkingsverbanden, van lossere teams of doe ik het liever helemaal alleen?
 12. Heden, verleden of toekomst?
  Op welke van deze drie tijdsfactoren ben ik het meest gericht?
 13. Visueel, auditief of kinesthetisch?
  Denk ik meer in beelden, meer in geluiden of meer in gevoelens?

Waar is MPA op gebaseerd?

MPA is ontwikkeld door het Instituut voor Eclectische Psychologie (IEP) te Nijmegen. Het IEP heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de meting van denkstijlen en deze denkstijltest steeds nauwkeuriger en betrouwbaarder gemaakt.

Coaching en MPA

Coaching kan starten met een MPA-meting voor de situatie waarin u veranderingen wilt. Zo is te bepalen wat uw sterke en zwakke punten zijn in die situatie. Dat geeft praltische aanknopingspunten voor gerichte verandering.

Teambuilding en MPA

MPA is prima te gebruiken bij teamvorming en teamcoaching. Eerst wordt de denkstijl van ieder teamlid afzonderlijk gemeten. In de aansluitende teamdagen komt aan de orde hoe deze denkstijlen tot wrijvingen en conflicten kunnen leiden, maar ook hoe ze elkaar kunnen aanvullen en ondersteunen. U gaat uw collega's beter begrijpen en uw collega's gaan u beter begrijpen. Ook wordt duidelijk wat de sterke en zwakke punten zijn van het team en hoe u daar rekening mee kunt houden. Met MPA is ook te bepalen aan wat voor soort nieuwe collega uw team het meest behoefte heeft.

Training, opleiding en MPA

Voorafgaand aan trainingen, meet de MPA uw manier van denken voor de situatie waar de cursus op gericht is. Uw metaprofiel toont voor die situatie uw sterke en zwakke punten. Zo kunt u bepalen of nader aanscherpen wat u precies wilt leren en wat u al kunt. Waar mogelijk kan de trainer de inhoud zo aanpassen, dat deze optimaal aansluit bij wat u wilt leren en bij uw manier van denken. Daardoor kunt u sneller en efficiënter leren.

Organisatieadvies en MPA

MPA wordt vooral gebruikt bij cultuurverandering. De adviseur profileert eerst alle medewerkers (of een representatieve selectie). Vervolgens berekent hij het gemiddelde profiel met daarbij de gemiddelde afwijking (m.a.w. of dit aspect in uw organisatie veel of weinig uiteenloopt bij verschillende medewerkers). Eventueel kijkt hij ook naar de relatie tussen individuele profielen en het organisatieprofiel (gemiddelde). Op basis daarvan laat hij verbanden zien tussen de denkstijl van de organisatie en de kansen en bedreigingen die u ervaart. Zo kan uw organisatie sterker en flexibeler worden.

© Kikker Groep