Werkwijze

Ieder traject begint met een vrijblijvend intakegesprek om uw vraagstelling en ons aanbod te verduidelijken. Prettig om kennis te maken en even stil te staan bij de drukke waan van de dag. Zonder verplichtingen van uw kant.

De offerte bevat uw vraagstelling en formulering van de opdracht, het plan van aanpak dat wij voorstellen en een realistische inschatting van het aantal werkuren en daarmee de investering. Ook onze offerte is vrijblijvend; deze biedt onze kijk op uw vraagstelling, onze aanpak en onze inzet.

Iedere opdracht is zo beknopt of uitgebreid als de opdrachtgever wenst. Hoewel wij organisatiecultuur ontwikkelen en bij voorkeur starten met een nulmeting als de cultuurscan gevolgd door actieprogramma, is het mogelijk ook alleen een Metaprofiel Analyse® te doen of een training te boeken voor uw leidinggevenden of uw team.

Wel hanteren we voor het accepteren van een opdracht deze criteria:

  • Er is voldoende commitment van de top van de organisatie of de relevante leidinggevenden.
  • Er is voldoende bereidheid tot ontwikkeling en persoonlijke verandering bij leidinggevenden.

Voor iedere opdracht stelt Kikker Groep een team samen van adviseurs en/of trainers. U heeft steeds één aanspreekpunt. Ook binnen uw organisatie is indien mogelijk sprake één projectleider.

Er is regelmatig contact tussen uw en ons team; voor overleg, informatieuitwisseling of indien nodig, voor het tussentijds bijstellen van de opdracht.

Ieder traject wordt afgesloten met een evaluatiegesprek.

Werkwijze: procesbegeleiding en gedragsontwikkeling

  • Kikker Groep ontwikkelt organisatieculturen en daarmee duurzame verandering; we hebben als partners langdurige relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect voor ieders expertise.
  • Kikker Groep is procesbegeleider. We adviseren en interveniëren vooral op proceskant: gedragskundig, systemisch, bedrijfskundig. We verbinden ons aan uw organisatie voor een bepaalde periode en worden uiteindelijk mede-speler. We adviseren dus niet 'op afstand' en vertrekken niet na het rapport.
  • Inhoudelijk is de opdrachtgever de expert. De opdrachtgever kent de eigen organisatie het beste; alleen is men zich niet altijd bewust van die impliciete kennis. Daarom is een goede vragensteller nodig, eerder dan een expert die antwoorden geeft en de opdrachtgever het werk uit handen neemt. Kikker Groep helpt de opdrachtgever te zien hoe men ongewenste situaties mede zelf in stand houdt en begeleidt de ontwikkeling naar de gewenste situatie en resultaten. De opdrachtgever neemt inhoudelijke beslissingen en doet het voornaamste werk. Kikker Groep is er voor het HOE, vanuit onze expertise over menselijk en groepsgedrag, de opdrachtgever beslist het WAT.
  • Kikker Groep zet een collectief kader neer voor de gewenste ontwikkeling; een gedeeld referentiekader. Ook creëren we momentum en draagvlak binnen uw organisatie, zodat mensen zelf actief worden en mee-veranderen. Wij scheppen de voorwaarden om deze ontwikkeling, die ieder zelf moet willen aanpakken, zoveel mogelijk te stimuleren en bijna 'onvermijdelijk' te maken.
  • We hanteren een stapsgewijze, methodische aanpak van diagnose (nulmeting, cultuurscan) tot actieprogramma; een mix van collectieve en individuele interventies, coaching en training. Uiteindelijk is de investering in cultuur eenmalig (gedurende bijvoorbeeld een actieprogramma van twee jaar), terwijl het rendement hiervan structureel is.