OCAI-workshop

Berrie Stam, regiomanager Stichting Philadelphia Zorg

'Door de OCAI-workshop werd de noodzaak van meer marktcultuur voelbaar. Het team ging "om".'

In de workshop na de cultuurmeting onderbouwen en beoordelen de deelnemers de huidige cultuur, toetsen de gewenste cultuur aan de toekomst en werken de gewenste cultuur uit vanaf waarden tot en met gedrag en output op de werkvloer.

Het resultaat is een inspirerend én concreet veranderschema waarvoor draagvlak is binnen de organisatie. Want duurzaam veranderen doe je samen.

Indicatie

Bij fusie of reorganisatie (veranderingen), bij nieuwe werkwijzen of processen, nieuwe samenwerkingsverbanden, na nieuw beleid of strategie, op weg naar een meer open cultuur (fouten melden), vraaggericht werken, en bij voortdurende vernieuwing en verbetering of voortgaande marktwerking en concurrentie.

Opzet

 • Uitleg van cultuur en het OCAI-model
 • Bespreken en beoordelen van huidig cultuurprofiel
 • Vergelijken met individuele cultuurprofielen van deelnemers
 • Bespreken van eventuele deelprofielen (per afd, of per niveau)
 • Bespreken van opvallende factoren van cultuur (6 in meting)
 • Onderbouwen huidige cultuur: obv ABCDE-schema
 • Consensus over huidige cultuur (van waarden tm concrete output)
 • Toekomstverkenning: trends, kansen en uitdagingen
 • Benodigde cultuur vaststellen bij toekomst
 • Bespreken en beoordelen van gewenst cultuurprofiel
 • Gewenste cultuur indien nodig bijstellen
 • Onderbouwen gewenste cultuur: obv ABCDE-schema
 • Consensus over gewenste cultuur (van waarden tm concrete output)
 • Veranderplan obv ABCDE-schema inclusief keuzes en prioriteiten
 • Consensus en momentum voor veranderplan: dit gaan we uitvoeren.

Resultaten

Het resultaat van deze workshop(s) is niet alleen een veranderplan om van de huidige naar de gewenste cultuur te komen, maar ook:

 1. consensus over de huidige en gewenste cultuur,
 2. een eenduidige visie over de nieuwe cultuur uitgewerkt tot op concreet werkniveau (gedrag en output)
 3. realistische gewenste cultuur omdat informatie van alle niveaus/afdeling is benut en draagvlak omdat allen (evt steekproefsgewijs) betrokken zijn
 4. veranderschemaom van huidige naar gewenste cultuur te komen
 5. momentum om deze veranderingen te gaan uitvoeren.

Juist die consensus geeft draagvlak en duidelijkheid; dat is belangrijk omdat cultuur verschillend kan worden ervaren per niveau (bv bestuurder, leidinggevende, medewerker) of per afdeling/locatie/cluster.

Duur

Deze module duurt: bij voorkeur minimaal 2 dagen.
Een module van 1 dag is mogelijk, maar te kort om tot een veranderschema te komen.
Een module van 2 dagen is een minimum voor een basis-veranderschema.
Afhankelijk van deelname en organisatiegrootte zijn meer dagen nodig.

Doelgroep

Geschikt voor alle niveaus: organisatie, leidinggevenden, teams.
Bij voorkeur doet men in zijn geheel mee, dus de hele organisatie of een duidelijk onderscheiden onderdeel zoals cluster of locatie. De OCAI-cultuurmeting en workshop zijn ook mogelijk voor (management)teams.
Bij deelname door een gehele organisatie, vinden een aantal OCAI-workshops gelijktijdig plaats, waarvan de resultaten worden vergeleken en afgestemd.